Kanał Wyżej
Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Lokale gastronomiczne zwolnione z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
18 lutego 2021 r. na sesji Rady m.st. Warszawy została podjęta uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zwolnienie dotyczy opłaty II raty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
W przypadku przedsiębiorców, którzy wnieśli do 31 stycznia 2021 r. jednorazową opłatę za korzystanie z zezwoleń w 2021 r. przyznany będzie zwrot 1/3 pobranej opłaty.
Przepisy nie mają zastosowania do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
Limit zezwoleń
29 grudnia 2020 r. wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLI/1275/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy.
Na mocy tej uchwały zwiększony został limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Limit zezwoleń zwiększono o 100, czyli do poziomu 3070.
Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
W ostatnich miesiącach wpływa duża liczba wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
W związku z powyższym, wdrożona została ustawowa procedura przyznawania wolnego limitu - w trakcie przeprowadzania oględzin punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dokonywany jest pomiar odległości pomiędzy nowym a innym działającym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.
Jeżeli liczba złożonych wniosków będzie wyższa od liczby limitów może dojść do sytuacji, że nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymają zezwolenia.
Zgodnie z art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) poniżej prezentujemy listę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz listę obowiązujących zezwoleń.
Informujemy również, iż w celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę jednorazowe (do 2-dni) na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:


do 4,5% alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) powyżej 18% alkoholu
Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu
[zobacz]
Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków bankowych]
Uwaga! W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:
powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw); do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).
Zawartość rejestrów jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.
zobacz: lista wniosków lista zezwoleń lista wniosków oczekujących na wydanie zezwolenia - brak limitu lista limitów kalkulator opłat alkoholowych MAPA punktów sprzedaży kalkulator opłat MAPA punktów sprzedaży -->Procedura kontroli Interpretacje Zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
Czy można prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych przez internet?
Limitowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zakaz spożywania napojów alkoholowych nad Wisłą<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Zakaz spożywania napojów alkoholowych nad Wisłą
Interpretacje
Numery kont bankowych dla opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja standardowa